Co zrobić, by otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2014 roku?

Mam pomysł, ale nie mam środków na jego realizację – oto najczęstsze twierdzenie potencjalnych przedsiębiorców. Bardzo często mimo usilnych starań, nie jesteśmy w stanie samodzielnie zdobyć zadowalającego kapitału umożliwiającego nam rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Co począć w takiej sytuacji? Gdzie poszukiwać źródeł wsparcia? Czy istnieje jeszcze możliwość zdobycia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej? W jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie dotacji?

Wsparcie

Osobami uprawnionym do otrzymania środków pochodzących z dotacji są osoby bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS)

Autor zdjęcia: Dave Dugdale

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a i ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta, bądź też Prezydent miasta ze środków pochodzących z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie uprawnionej jednorazowo środki na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej, w tym na:

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej,
 • konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie.

Co niezmiernie istotne, dotacje nie podlegają zwrotowi! Dlatego też są tak atrakcyjną formą finansowania.

Na jaką wysokość dotacji mogę liczyć?

Należy mieć świadomość tego, że k dotacji nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych osobie bezrobotnej środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela takiej spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Kto jest uprawniony do otrzymania dotacji?

Osobami uprawnionym do otrzymania środków pochodzących z dotacji są osoby bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), które spełniają poniższe kryteria:

 • zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą,
 •  nie otrzymały wcześniej z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  •    nie odmówiły, bez ważnej i uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  •    nie przerwały z winy własnej szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy to osób bezrobotnych,
  •    po skierowaniu przez urząd pracy podjęły odpowiednie szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy to osób bezrobotnych,
  •    nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Kodeksu Karnego,
 • nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty na terenie kraju,
 • posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zamierzonej działalności.